کارخانجات چینی مظروف

23- چینی صبا

12- چینی اصفهان

1- مجتمع طوس چینی

24- چینی تگا

13- چینی مرجان

2- چینی زرین ایران

25- چینی متین

14- چینی هیس

3- چینی اسپیدار

26- چینی شکس

15- چینی گیلان

4- چینی البرز

27- چینی میبد

16- چینی توری تکه

5- چینی پارس

28- چینی مهدی

17- چینی منصور

6- چینی رویال

29- چینی کازرونی

18- چینی همگام

7- چینی خزر

 

19- چینی نور

8- چینی ماهنشان

 

20- چینی نیکو گیلان

9- چینی کاشان

 

21- چینی نگین گیلان

10- چینی حمید

 

22- چینی مارلیک

11- چینی نسترن

 
A